EPC2000

Europees Octrooi

 

Januari 2008 - Het Europese Octrooiverdrag (European Patent Convention) is ingrijpend gewijzigd. Dit nieuwe verdrag is tot stand gekomen in het jaar 2000 en wordt daarom ook wel EPC2000 genoemd, ter onderscheid van het EPC 1973. Het nieuwe EPC2000 is sinds 13 december 2007 van kracht. Alle 32 landen, die reeds aangesloten waren bij het EPC 1973, zijn toegetreden tot het EPC2000. Daarnaast zijn Noorwegen en KroatiŽ per 1 januari 2008 tot het nieuwe verdrag toegetreden. Een actueel overzicht van alle EPC-landen vindt u op http://www.epo.org/about-us/epo/member-states.html. Het EPC bestrijkt dus een veel groter gebied dan dat van de Europese Unie!


Wijzigingen

De meeste wijzigingen van het EPC2000 ten opzichte van het EPC1973 zijn nogal formeel van aard. Inhoudelijke eisen die de octrooieerbaarheid van een uitvinding voor een europees octrooi bepalen zijn niet veranderd. Een deel van de formele wijzingen verbeteren echter de mogelijkheden van octrooiaanvragers. Hieronder volgen enkele voorbeelden.


Formele indieningsvereisten

De formele indieningsvereisten voor een europees octrooi zijn fors verlaagd. Zo mag een octrooiaanvraag in elke taal ingediend worden, ongeacht de nationaliteit van de aanvrager. Een Chinese aanvrager mag bijvoorbeeld een Japanstalige aanvrage indienen. Dichter bij huis zou u in het Fries kunnen indienen. Dit is overigens minder praktisch, omdat indienen in het Nederlands voordeliger is en er in beide gevallen een vertaling naar het Duits, Engels, of Frans nagestuurd moet worden.


Herstelmogelijkheden

Ook in andere opzichten is het indienen van een Europese aanvrage makkelijker geworden. Zo kan het voldoende zijn om te verwijzen naar een eerdere aanvrage in een ander land. De herstelmogelijkheden van tekortkomingen zijn verruimd. Desondanks raden we als EP&C af om gebruik te maken van deze ruimere mogelijkheden. De uiteindelijk kosten zijn meestal hoger, omdat het nu eenmaal goedkoper is om iets in ťťn keer goed te doen, dan wanneer je later een haastklus moet verbeteren. Daarnaast zijn sommige tekortkomingen niet te corrigeren en daar kunt u in een later stadium veel last van krijgen.

Farmacie

Voor de farmaceutische industrie is het van belang dat de bescherming voor een tweede medische indicatie van een stof voor een geneesmiddel beter is geregeld. Voor cliŽnten die zich niet met medicijnen bezig houden heeft deze wijziging geen gevolgen.


Beperken octrooi

Verder is het na verlening mogelijk om centraal je eigen octrooi te beperken. Dit lijkt wellicht wat onzinnig: als octrooihouder wil je immers een zo breed mogelijk octrooi? Toch is deze mogelijkheid nuttig en potentieel sterk kostenbesparend. Soms komt u er na octrooiverlening achter dat uw octrooi te breed verleend is. Zo zal een inbreukmaker in een eventuele rechtszaak vaak uw octrooi aanvallen met tot dan toe onbekende literatuur. Door het octrooi slim te beperken, is een dergelijke aanval meestal af te weren en blijft de essentie van het octrooi overeind. In het verleden moest u dan bij de octrooiraden en/of rechtbanken van alle landen langs, waar uw Europese octrooi van kracht was, om uw beperking locaal kracht te geven. Nu kan dat dus centraal bij het Europese OctrooiBureau (EOB).


Nieuwheidsschadelijk

Voor vakgebieden waar veel vergelijkbare octrooiaanvragen worden ingediend, is het nog van belang dat een Europese octrooiaanvrage eerder nieuwheidsschadelijk is tegen aanvragen die iets later zijn ingediend. Hierdoor is het aantrekkelijker geworden om een internationale (PCT) aanvrage door te zetten als Europese aanvrage, ook als u niet (meer) van plan bent deze aanvrage tot verlening te laten komen.


Advocaten

Voor advocaten is het tot slot interessant dat het zogenoemde protocol bij artikel 69 is uitgebreid. Dit protocol poogt de uitleg van octrooien, zoals die door nationale rechters wordt gegeven, te harmoniseren. In het protocol wordt nu ook verwezen naar equivalente oplossingen.


Meer informatie

Uitgebreide informatie, inclusief het nieuwe verdrag zelf, vindt u op de website van het EOB, bijvoorbeeld via deze pagina: http://www.epo.org/topics/news/2007/20071213.html. Voor vragen kunt u uiteraard ook een octrooigemachtigde van EP&C bellen.

EP&C, Postbus 3241, 2280 GE RIJSWIJK, tel (070) 414 54 54, fax (070) 414 54 99, http://www.epc.nl