Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Wat is een patent of octrooi (betekenis)

Wat-is-een-patent-of-octrooi-(betekenis).jpgEen octrooi of een patent is het wettelijk bewijs dat de houder ervan de rechten heeft op een uitvinding. Dit exclusieve recht beschermt de uitvinder en stimuleert de vernieuwingskracht van de samenleving. Mede dankzij octrooien worden we steeds slimmer. Voordat ik dit vak in rolde, had ik veel vragen over octrooieren. Welke dat waren, leest u in mijn blog.

In aanraking met de wereld van patenten en octrooien

Tijdens mijn eerste studiejaar ontmoette ik een examiner van het European Patent Office (EPO), de instantie die Europese octrooiaanvragen beoordeelt. Hij vertelde vol passie over zijn baan en maakte mij enthousiast voor het EPO als mogelijke werkplek.

Dit was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met het octrooivak. Maar niet de laatste keer. Enkele jaren later, tijdens mijn master, zag ik een vacature bij het EPO. Die vacature stemde mij tot nadenken.

Wat zoek ik in een baan? Maar ook: wat houdt dat nou in, dat octrooieren? Wat is het en waarom bestaat zoiets eigenlijk? Ziehier de resultaten van mijn overpeinzingen.

Passie voor techniek

Wat de eerste vraag betreft, wil ik in een baan terugvinden wat ik ook in mijn studie zocht: antwoorden op mijn nieuwsgierigheid. Uitgedaagd worden na te denken over techniek en technologische ontwikkelingen. Innovatie, wetenschap en de praktische toepassing ervan.

Mijn huidige plek bevindt zich op het snijvlak daarvan. Als je dan samen met uitvinders oplossingen kunt vinden voor optimale bescherming van hun werk en voor de beste praktische toepassingen, dan is een octrooibureau de ideale werkomgeving.

Wat is het verschil tussen een patent en een octrooi?

Voordat ik als octrooigemachtigde begon, vroeg ik mezelf ook af wat het verschil is tussen een octrooi en een patent. Het is ook één van de eerste vragen die vrienden me stellen. Het antwoord is eenvoudig: er is geen inhoudelijk verschil. Patent is het Engelse woord voor octrooi.

Octrooieren en patenteren zijn dus in feite twee benamingen voor hetzelfde. In beide gevallen verkrijg je het exclusieve recht op je uitvinding. Bij EP&C gebruiken we meestal het Nederlandse woord ‘octrooi’. In de blog ‘Verschil tussen octrooi en patent’ leest u hier meer over.

Octrooirecht is tijdelijk

Een octrooi is het door de overheid verleende exclusieve recht op het exploiteren van een uitvinding. Met een octrooi kan de houder bijvoorbeeld anderen verbieden de uitvinding te gebruiken, na te maken, of te verhandelen. Of de houder kan licentiegeld vragen voor het gebruik van de uitvinding.

Dit exclusieve octrooirecht is tijdelijk, en in principe maximaal twintig jaar geldig. Dat kan ook korter zijn. De geldigheid stopt namelijk als de houder stopt met het betalen van de jaarlijks verschuldigde instandhoudingstaksen aan de overheid.

Hoe ziet een octrooi er uit?

Een octrooi is een papieren overheidsdocument dat het tastbare bewijs vormt van het exclusieve recht op een uitvinding. Aangenomen wordt dat het in 1584 aan Simon Stevin verleende recht op zijn uitvinding van de waterpompzuiger het oudste octrooi in Nederland is.

Het duurde nog tot het begin van de negentiende eeuw voordat octrooien wettelijk geregeld werden, maar de huidige Rijksoctrooiwet kwam pas in 1910 tot stand. Die is in 1995 vervangen door een nieuwe wet en in 2008 nog eens ingrijpend aangepast.

Met octrooi stimuleren we de vooruitgang

In essentie is een octrooi een wettelijk bekrachtigde afspraak tussen een uitvinder en de samenleving. Het doel van het octrooisysteem is om mensen aan te moedigen hun uitvindingen openbaar te maken en zodoende de technologische vooruitgang te stimuleren.

Of, zoals premier Rutte het in 2014 verwoordde bij het startsein voor de nieuwbouw van het EPO in Rijswijk: “Octrooien zijn de smeerolie in de machinekamer van economische vernieuwing.”

Exclusief recht als beloning voor innovatie

Uitvinders en vernieuwende bedrijven krijgen als beloning voor hun innovatie het exclusieve alleenrecht op hun uitvinding gedurende maximaal twintig jaar. Daardoor kan hun vernieuwingsdrang renderen. In ruil daarvoor wordt hun innovatie wel openbaar gemaakt.

Het delen van deze technische kennis zorgt ervoor dat we als samenleving steeds slimmer worden. Het octrooisysteem draagt eraan bij dat technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen.

Mijn eerste aanraking met octrooien zorgde uiteindelijk voor een mooie baan. Wat brengt het octrooisysteem jou?

Onderwerpen: Octrooi, Uitvinding, Wetgeving, WerkenbijEP&C