Diensten

Bent u benieuwd wat EP&C voor u kan betekenen? Hieronder vindt u een opsomming terug van onze meest geleverde diensten. Maar uiteraard kunnen wij u met veel meer helpen. Neem in dat geval contact met ons op.

Patent aanvragen

U bent bezig met een technische innovatie of heeft die al gedaan. Dat kan een innovatief product zijn, de werking van een product, of een werkwijze om iets te maken of te laten gebeuren. Die werkwijze kan ook in innovatieve software zitten. Als de ontwikkeling een technisch probleem oplost, is een patent meestal de beste weg voor het verkrijgen van een exclusief recht.

Naast de wens om een vinding te beschermen, zijn er allerlei andere goede redenen om een patent aan te vragen. U verbindt kennis aan uw bedrijf en vergroot daar zo de waarde van. Het geeft houvast voor investeerders, u kunt de vinding verkopen of in licentie geven en fiscaal vormt het een deel van de toegang tot de Innovatiebox.

Lees verder over Patent Aanvragen >

Modelbescherming

Met een patent kunt u innovaties beschermen die een technisch probleem oplossen. Maar soms zit uw vernieuwing niet zozeer in de techniek, maar meer, of misschien zelfs alleen maar, in het uiterlijk. Uw investering in vormgeving laat zich ook effectief beschermen. Dat kan door een zogenaamde modelregistratie. Een modelregistratie geeft u het exclusieve recht op het ontwerp en dus de gelegenheid om op te treden tegen namakers.

Het belangrijkste criterium voor een modelregistratie is het ‘individuele karakter’ van het ontwerp. Dat moet blijken uit een set afbeeldingen die de basis vormen voor de modelregistratie. In Europa wordt elke aanvraag die aan minimale formele eisen voldoet automatisch en snel verleend. In een land als Amerika is er wel een echte inhoudelijke beoordeling. Daar heet het dan ook een Design Patent.

Lees verder over Modelbescherming >

Geheimhouden

Het aanvragen van een patent is niet altijd de meest effectieve manier om uw technische innovatie te beschermen. Er zijn situaties waarin geheimhouding een betere optie is.

Het geheimhouden van een innovatie of van know-how of vakkennis is bijvoorbeeld aan te raden boven het aanvragen van een patent als:

  • U het bedrijfsgeheim voor altijd intact wilt houden;
  • Uw concurrent niet aan het product kan zien hoe het is gemaakt;
  • De belangrijke aspecten van het product niet door analyse achterhaald kunnen worden.

Lees verder over geheimhouden >

Onderzoek of search

Alle patentaanvragen en de verleningen komen terecht in openbare databases. Zelfs de procedures rond de verlening zijn in veel landen online in te zien. Die openbaarheid is een hoeksteen van het octrooisysteem. De belangrijkste uitzondering vormen recent ingediende aanvragen. Deze blijven in de regel 18 maanden na de indiening geheim.

Octrooidocumentatie vormt een schat aan informatie waar u op verschillende manieren profijt van kan hebben. Met een search krijgt u de juiste documentatie boven water. Voor een innovatief product is het belangrijk om uit te zoeken of iemand u voor is geweest en de technologie al heeft beschreven. Wilt u met een product de markt op, dan is het belangrijk om te weten of u daarmee niet de rechten van een ander schendt. In beide gevallen voorkomt u met een goede search vervelende verrassingen en onnodige kosten.

Lees verder over onderzoek of search >

Handhaven van uw IE-rechten

U heeft uw innovatie beschermd via een patent of een modelregistratie. Ook al zijn die rechten in openbare databases terug te vinden, het is nog niet gezegd dat uw concurrentie dat dan ook weet. Zo kan het zijn dat andere bedrijven onbewust commerciële activiteiten van plan zijn of verrichten, die inbreuk maken op uw rechten.

U kunt de buitenwereld op allerlei manieren duidelijk maken dat er rechten op uw innovatie van toepassing zijn. Als u daarmee de concurrentie al zover krijgt om die rechten te respecteren, dan heeft u een bijzonder effectieve bescherming. Soms is het echter ook noodzakelijk om actief te handelen. Daarmee behoudt u een voorsprong op de concurrentie en bewaakt u uw rechten.

Lees verder over handhaven van uw Intellectuele Eigendomsrechten >

Beschuldigd van Inbreuk

Of uw innovatie nou wel of niet is beschermd met een patent van uzelf, zodra u de markt op gaat, kunt u in aanraking komen met Intellectuele Eigendomsrechten van anderen. Hierbij kan het voorkomen dat u - onbedoeld - inbreuk maakt op een patent.

Als u op een of andere manier wordt beschuldigd van octrooi-inbreuk, of vermoedt dat die situatie zou kunnen ontstaan, adviseren wij ten eerste goed uit te zoeken of dit daadwerkelijk zo is. Als u een terechte beschuldiging negeert en doorgaat met uw commerciële activiteiten, riskeert u voor de rechtbank te worden gedaagd. Meestal ligt er dan de eis dat de inbreukmaker onmiddellijk moet stoppen, naast een eis tot schadevergoeding.

Lees verder over Beschuldigd van Inbreuk >

Octrooibewaking

U innoveert aan de grenzen van het mogelijke. U alleen, ten minste dat hoopt u. Of zijn er toch anderen? En als die er zijn, waar dan? Kunt u vrijuit innoveren in de richting die u voor ogen heeft, of zijn er octrooien van anderen die een obstakel vormen?

We kunnen elk specifiek geval uitzoeken, maar als u continu innoveert is het beter om dit ook continu te monitoren. Nagenoeg alle octrooiaanvragen komen terecht in openbare, gratis toegankelijke octrooidatabanken. Elke week verschijnt er een enorm aantal publicaties in allerlei talen.

Met een octrooibewaking maken we systematisch een maandelijkse selectie van octrooidocumenten. Daarvoor gebruiken we een commerciële databank die de informatie optimaliseert en beter presenteert. De selectie stemmen we af op uw behoefte. Zo monitoren we bijvoorbeeld een technisch vakgebied, uw concurrentie, specifieke uitvinders of een combinatie van criteria. Ook kunnen we de voortgang van specifieke octrooizaken bewaken. Elke maand weer.

Lees verder over Octrooibewaking >

Patent Portfolio Management

Bij het aanvragen en onderhouden van patenten komen veel administratieve handelingen kijken. U moet op tijd de juiste stukken inleveren, aanvullende vragen beantwoorden en taksen betalen. Als u een van deze deadlines mist, loopt u risico’s. In het ergste geval kan het zelfs betekenen dat uw octrooi- of modelrecht komt te vervallen. Het is dus van belang dat u deze administratie en deadlines strak in de gaten houdt.

Veel van onze klanten zien deze administratieve werkzaamheden meer als last dan als lust. Begrijpelijk, want u zet uw R&D-medewerkers liever in voor het creëren van succesvolle nieuwe producten, diensten en innovaties, dan voor administratief werk. Daarom kunt u het beheer van uw octrooi-portefeuille uit handen geven. Zo kunt u zich concentreren op waar u goed in bent zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het beheer van uw bestaande patent portfolio.

Lees verder over Patent Portfolio Management >