Onderzoek of search

Alle patentaanvragen en de verleningen komen terecht in openbare databases. Zelfs de procedures rond de verlening zijn in veel landen online in te zien. Die openbaarheid is een hoeksteen van het octrooisysteem. De belangrijkste uitzondering vormen recent ingediende aanvragen. Deze blijven in de regel 18 maanden na de indiening geheim.

Octrooidocumentatie vormt een schat aan informatie waar u op verschillende manieren profijt van kan hebben. Met een search krijgt u de juiste documentatie boven water. Voor een innovatief product is het belangrijk om uit te zoeken of iemand u voor is geweest en de technologie al heeft beschreven. Wilt u met een product de markt op, dan is het belangrijk om te weten of u daarmee niet de rechten van een ander schendt. In beide gevallen voorkomt u met een goede search vervelende verrassingen en onnodige kosten.

Verschillende searches

We onderscheiden vier typen onderzoek met elk een eigen doel.

Octrooieerbaarheid (Patentability Search)

Als u overweegt om een patent aan te vragen voor een technische innovatie, is het belangrijk te weten wat er al bekend is. Niet alleen op de markt, maar ook in de octrooiliteratuur. In de octrooiliteratuur staat veel technologie beschreven; ook technologie die de markt nooit heeft bereikt. De kwaliteit en effectiviteit van uw patentaanvraag gaat er aanmerkelijk op vooruit als bij het opstellen duidelijk is waar uw technologie zich in onderscheid. Dit vormt de basis bij het opstellen van een patentaanvraag.

Onderzoek naar geldigheid octrooi (Invalidity Search)

Een verleend octrooi verdient respect. Toch kan het zijn dat op de verlening het een en ander af te dingen valt. Dat kan belangrijk zijn als het patent een obstakel vormt voor de technologische en commerciële koers die u voor ogen heeft. Een invalidity search brengt in kaart hoe het staat met de geldigheid en de sterkte van een octrooi.

Inbreukonderzoek (Freedom-to-operate Search)

Uiteindelijk wilt u met uw technologie de markt op; in Nederland en meestal ook daarbuiten. Dat betekent dat u rekening moet houden met de patentrechten van derden. Bij dit type onderzoek wordt gekeken of er mogelijk problematische rechten zijn. Dat is een intensieve opgave waarbij we exact moeten weten wat u aan gaat bieden om zo de vergelijking met patentclaims van anderen te kunnen maken. Soms grijpen we terug op relatief oude octrooipublicaties en vervallen octrooien om aan te tonen dat een technologisch aspect al voor een ieder vrij toepasbaar is.

Landscaping

Landscaping is een oriëntatie in de octrooiliteratuur op een technologisch gebied. Het laat zien hoe het octrooilandschap van die technologie eruitziet. Welke spelers zijn actief, waarmee, en waar? Wat is in opkomst? Deze informatie kan op allerlei manieren worden weergegeven en kan bijdragen aan de beeldvorming rond uw innovatiestrategie, uw octrooistrategie, het ontdekken van mogelijke businesspartners of potentiële licentienemers.

Voordelen van het uitvoeren van een Search

  • U krijgt een beeld van de (on)mogelijkheden om uw technische innovatie effectief met een patentaanvraag te beschermen.
  • U weet hoeveel ondernemingsvrijheid u heeft voor producten die vergelijkbaar zijn met die van uw concurrenten.
  • U leert wat de mogelijkheden zijn om de rechten van uw concurrent ongedaan te maken en/of te omzeilen.
  • U krijgt een gedetailleerd beeld van de Intellectuele Eigendomsrechten binnen uw branche en een overzicht van de kansen en bedreigingen die dit biedt.

Dit kan EP&C voor u betekenen

Octrooidocumenten zijn te vinden met gratis online tools zoals Espacenet of Google Patents. Voor modelrechten is er de Designview database van het EUIPO. Het zoeken is echter niet eenvoudig. Octrooien worden geschreven als juridisch technische documenten. De octrooigemachtigden van EP&C zijn thuis in de verschillende databases en zoekmethodieken. Met die kennis en ervaring kunnen we samen met u de zoekopdracht formuleren zodat we effectief zoeken en tot een doeltreffend resultaat komen. Uiteindelijk krijgt u van ons een advies in heldere taal.

Kosten search

De kosten voor het uitvoeren van een search zijn erg afhankelijk van de vraagstelling. Neemt u gerust contact op met een van onze octrooigemachtigden om een vrijblijvende kosteninschatting te ontvangen voor uw specifieke wens.

DIRECT CONTACT