HOE KUNT U EEN PATENT AANVRAGEN?

Een patentaanvraag is een langdurige procedure waarin er eerst gekeken wordt of uw uitvinding nieuw en inventief is. Als dat zo lijkt te zijn, dan begint het proces van indienen. Doorloop dit proces altijd samen met een octrooigemachtigde om de kans op succes te verhogen en een zo breed mogelijke bescherming te krijgen.

DE PROCEDURE VAN EEN PATENT AANVRAGEn

De te volgen procedure voor het aanvragen van een patent is sterk afhankelijk van de route én het land of de regio waar u bescherming aanvraagt. Toch kunnen we de meeste procedures in grofweg 7 stappen opdelen:

  1. Beoordeling haalbaarheid en return on investment
  2. Opstellen van de octrooiaanvraag
  3. Indienen van de octrooiaanvraag
  4. Ontvangst patent onderzoek: nieuwheidsrapport
  5. Patent controleren: Go or no go
  6. Verlening en publicatie van het patent
  7. Instandhouding van het patent

ZO WERKEN DE 7 STAPPEN

1 – Beoordeling haalbaarheid en return on investment

De eerste stap op weg naar een patent aanvragen voor uw uitvinding is nog één keer pas op de plaats maken. Een octrooi aanvragen vergt behoorlijk wat tijd, energie en geld. Heeft u inzicht in de return on investment (ROI)? Dat wil zeggen: hoe ligt de verhouding tussen de opbrengsten en de investeringen?

En is het aanvragen van een octrooi de beste keuze? Kortom: sta goed stil bij de keuze voor een octrooi of een patent. Soms zijn er slimmere manieren om uw innovatie te beschermen. 

2 – Opstellen van de octrooiaanvraag

De octrooigemachtigde schrijft de octrooiaanvraag. Deze aanvraag is een combinatie van juridische en technische taal. De innovatie wordt in detail beschreven en getoond met bijvoorbeeld tekeningen. In de octrooiaanvraag zijn de claims het belangrijkste onderdeel. Hierin staat beschreven wat de juridische beschermingsomvang van het patent is.

3 – Indienen van de octrooiaanvraag

Een octrooigemachtigde dient de aanvraag in bij het de octrooiverlenende instantie waar bescherming wordt aan gevraagd. Er volgt een periode van wachten tot de eerste reactie van de examiner.

4 – Ontvangst patent onderzoek: nieuwheidsrapport

U ontvangt ongeveer negen maanden na het indienen van uw patentaanvraag het nieuwheidsrapport. Dit rapport beschrijft hoe de examiner, op basis van literatuuronderzoek, uw kansen op een octrooi inschat. Daarbij gaat het om nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid van uw uitvinding.

5  – Patent controleren: go or no go

Dit is een belangrijk moment in de procedure van het patent aanvragen. Op basis van uw nieuwheidsrapport schat u samen met uw octrooigemachtigde de kansen in op het verkrijgen van een waardevol octrooi. U bepaalt samen wat de vervolgstap is. Er zijn drie opties:

  • De octrooiaanvraag doorzetten
  • De octrooiaanvraag aanpassen
  • De octrooiaanvraag intrekken

6 – Verlening en publicatie van het patent

Als u besluit uw aanvraag door te zetten of aan te passen, wordt uw patent verleend. U heeft nu het recht om anderen ervan te weerhouden om te maken wat u bedacht heeft. Na de verlening wordt het octrooi gepubliceerd in onder meer octrooidatabases. De details van de uitvinding en de bijbehorende claims zijn nu openbaar.

7 – Instandhouding van het patent

Een patent is maximaal 20 jaar geldig. Om het octrooi te behouden betaalt u instandhoudingstaksen. Hoeveel dit is verschilt per land. Is een octrooi in de loop van de 20 jaar niet meer interessant om in stand te houden, dan kunt u er voor kiezen om deze taksen niet te betalen. Daarmee vervalt uw recht.

WAT KOST EEN patent aanvragen?

De kosten van een patent hangen sterk af van waar u uw innovatie wilt beschermen, de complexiteit van de innovatie en het doel van het octrooi. De kosten voor een Nederlands patent liggen gemiddeld tussen €8.000 - €10.000. Hier komt nog instandhoudingstaks van ongeveer €140,- per jaar bij. Deze taksen lopen per jaar op. Voor een Europees patent liggen de kosten hoger. Tussen €13.000 en €16.000 voor een patentaanvraag in één land. Ook hier gelden nog jaarlijkse instandhoudingstaksen.
Bekijk hier een uitgebreid overzicht van de kosten van een patent.  

HOE KAN EP&C HELPEN BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN PATENT OF OCTROOI?

Patenten aanvragen is ons vak. We begeleiden u vanaf het moment dat u overweegt een patent aan te vragen en we adviseren nog steeds wanneer het patent verleend is.

EP&C biedt u advies over een eventuele patentaanvraag. Wij stellen de aanvraag voor u op en dienen die ook in bij een octrooiverlenende instantie. De patentaanvraag zelf is een juridisch én technisch document. Omdat we maar één kans krijgen om een goede aanvraag te formuleren, gaan we grondig te werk. We streven naar een aanvraag die toekomstbestendig en doeltreffend is.

Wilt u gebruikmaken van de expertise van de octrooigemachtigden van EP&C? Neem dan contact met ons op.