Octrooi en octrooirecht

Wat zijn octrooien?

Octrooien zijn exclusief rechten die verband houden met een uitvinding, met nieuwe technische kennis of met een verbetering van een product. Met andere woorden: aan de bedenker/ontwikkelaar van een technische oplossing voor een bepaald probleem, kan octrooi worden verleend. De bedenker of ontwikkelaar wordt dan als het ware eigenaar van zijn vinding.

Wat is het verschil tussen een octrooi en een patent?

Taalkundig is er geen verschil. In het algemeen wordt in Nederland het woord octrooi gebruikt; patent is de Engelse vertaling hiervan. Inhoudelijk gezien is er echter wel degelijk verschil. U leest hier meer over in ons artikel het echte verschil tussen octrooi en patent.

Wat is een octrooiaanvraag?

Een octrooiaanvraag is een verzoek tot het verlenen van een octrooi. De vinding wordt daarin ruim en duidelijk beschreven en toegelicht. De conclusies van de aanvraag zijn kort en bondig en vormen het fundament voor de beschermingsomvang.

Waarom moet ik een octrooi aanvragen?

Wanneer het eigendomsrecht op een technische oplossing in de vorm van een octrooi is geregistreerd, mogen derden daar alleen gebruik van maken na uw toestemming. Octrooien kunnen dus een bron van inkomsten zijn.

Welke informatie moet ik verzamelen om een octrooiaanvraag te laten schrijven?

Voor het schrijven van een octrooiaanvraag is het in het algemeen raadzaam om eerst een goed beeld te krijgen van wat er al bekend is, de zogenaamde 'stand van de techniek'. Verder is het raadzaam om ten minste één uitvoeringsvorm uit te denken. Dit kunt u het beste in overleg met uw octrooigemachtigde doen. 

Hoe kan ik onderzoeken of mijn idee nieuw is?

Om te onderzoeken of uw idee nieuw is, kunt u gebruik maken van de octrooidatabank Espacenet. Deze databank, waarin ruim 70 miljoen octrooipublicaties zijn opgeslagen, is vrij toegankelijk. Natuurlijk doet EP&C dat ook graag voor u. Door grondig vooronderzoek voorkomt u dat u onnodig octrooi aanvraagt. 

We zitten in de conceptfase. Wanneer moet ik over octrooien gaan nadenken?

U kunt niet vroeg genoeg beginnen met het nadenken over de bescherming van uw intellectueel eigendom. Hoe eerder u over bescherming nadenkt - en dus ook over de concurrentie - des te eerder er duidelijk wordt welke ontwikkelingsrichting de meest aantrekkelijke is. Dat komt de ontwikkelingsstrategie dus ten goede.

Hoeveel kost een octrooi?

De kosten voor een octrooiaanvraag worden bepaald door de officiële taksen van de verlenende instanties, en het honorarium van de octrooigemachtigde. Afhankelijk van de complexiteit van de vinding liggen de kosten meestal tussen de €6.500 en €8.500. Een eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Hoelang is een octrooi geldig?

In principe is een Nederlands octrooi maximaal twintig jaar na indiening geldig. Om een octrooi in stand te houden dienen er doorgaans wel instandhoudingstaksen te worden betaald.

Wie verleent een octrooi?

Octrooien worden verleend door officiële (overheids)instanties. Voor Nederland is dit het NL Octrooicentrum. Voor Europa het Europees Octrooibureau. Een octrooigemachtigde is bevoegd om bij een dergelijke instantie de belangen van haar klanten te behartigen.

Hoe wordt de beschermingsomvang van een octrooi bepaald?

Octrooirechten worden vastgelegd in conclusies (Engels: claims, Duits: Ansprüche). De bewoordingen van een conclusie bepalen op welke inrichting, werkwijze of gebruik het octrooi van toepassing is. Bij de interpretatie van conclusies wordt niet alleen naar de letterlijke bewoording van de conclusies gekeken, maar er wordt ook rekening gehouden met equivalente uitvoeringsvormen die binnen de beschermingsomvang van het octrooi kunnen vallen.

Bestaat er een wereldwijd octrooi?

Nee, er bestaat geen wereldwijd octrooi. Daarom is het registreren van een octrooi in verschillende landen altijd een strategische keuze per land of regio, waarbij bijvoorbeeld wordt gelet op de gewenste afzetmarkt en de plaats van productie.