Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Unitair octrooi: oktober 2022 in werking? | Octrooibureau EP&C

21-07-update-europa-beeld-2-kolom

De inwerkingtreding van het UPC en unitair octrooi lag geruime tijd stil, in afwachting van een uitspraak van het Duitse constitutioneel hof, het Bundesverfassungsgericht, over twee klachten tegen het nieuwe systeem. Het Duitse constitutioneel hof heeft op 9 juli 2021 de twee klachten tegen het UPC verdrag afgewezen. Hiermee lijkt de weg vrij voor de inwerkingtreding van het unitair octrooi en het UPC.

In Europa wordt al jaren gewerkt aan het zogeheten unitair octrooi, in combinatie met een nieuwe rechtbank, het UPC. Hiermee wordt de mogelijkheid geschapen om een octrooi te verkrijgen waarmee een inbreukmaker door middel van een enkele rechtszaak bij het UPC aangepakt kan worden. Het unitair octrooi is geldig in alle Europese landen die met dit systeem meedoen, zodat het unitair octrooi geen keuze van landen voor validatie meer vereist. Slechts enkele Europese landen doen niet aan dit systeem mee.

Het Bundesverfassungsgericht heeft de klachten afgewezen op  grond van de volgende overwegingen:

  1. De klagers zijn er niet of onvoldoende in geslaagd te onderbouwen dat het UPC verdrag het fundamentele recht op juridische bescherming zou aantasten of dat fundamentele beginselen van EU-recht door het nieuwe systeem zouden worden aangetast. De klagers zijn er in het bijzonder niet in geslaagd aan te tonen dat het nieuwe systeem de rechtsstatelijkheid zou ondergraven op een manier die democratische principes schendt. Dit was nodig omdat de klachten zijn ingediend door privépersonen en het constitutioneel hof alleen ontvankelijk is voor klachten van een privépersoon indien democratische principes worden geschonden. Ter onderbouwing hebben de klagers alleen gewezen op beweerdelijke gebreken in de benoemingsprocedure van de rechters van het UPC , namelijk een benoeming voor zes jaar met mogelijkheid van herbenoeming, en op de omstandigheid dat een rechter die verwijderd wordt geen juridische mogelijkheid heeft om deze verwijdering aan te vechten. Volgens het constitutioneel hof zijn de klagers er niet in geslaagd om te onderbouwen dat deze benoemingsprocedure democratische principes schendt. 
  1. Een tweede deel van de klacht betreft artikel 20 van het UPC verdrag. Deze zou ten onrechte het EU-recht (in brede zin) laten prevaleren boven Duits recht. Het constitutioneel hof wijst erop dat dit alleen het geval is voor zover er soevereine rechten zijn overgedragen van Duitsland aan de EU.  Artikel 20 van het UPC verdrag dient tegen deze achtergrond geïnterpreteerd te worden, namelijk in de zin dat artikel 20 een mogelijke onduidelijkheid met betrekking tot de compatibiliteit tussen het UPC-verdrag en het EU-recht wegneemt. Artikel 20 van het UPC verdrag heeft geen (verdere) consequenties voor de verhoudingen tussen het EU-recht en Duitse instituties. Het constitutioneel hof lijkt hier wel een kritische opmerking te maken dat dit nog niet is gecommuniceerd aan de landen die deelnemen aan het UPC.

Hiermee lijkt een belangrijke en misschien laatste serieuze horde weggenomen voor de inwerkingtreding van het UPC en het unitair octrooi. Een van de aartsvaders van het nieuwe systeem, Kevin Mooney, heeft enkele weken geleden geanticipeerd op deze uitspraak en een verwachting uitgesproken dat het nieuwe systeem in oktober 2022 in werking kan treden.

EP&C heeft een grote groep Europees octrooigemachtigden en wij kijken ernaar uit om in het nieuwe systeem unitaire octrooien aan te vragen en te handhaven.

Sommige innoverende bedrijven met lopende Europese octrooiaanvragen hebben mogelijk al een voorkeur voor het unitair octrooi. In sommige situaties kan het het overwegen waard zijn om lopende verleningsprocedures te vertragen met als doel het verkrijgen van een unitair octrooi. Over deze en andere aspecten van het unitair octrooi en het UPC adviseren wij u graag.

Let op: er zijn in dit langlopende dossier al vaker tegenvallers geweest en nieuwe tegenvallers die tot verdere vertraging leiden kunnen niet worden uitgesloten. Echter, deze keer zou het wel eens anders kunnen zijn. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en u vindt in ons dossier Unitair Octrooi en UPC altijd de laatste stand van zaken.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, WET- EN REGELGEVING